SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovaní osobných údajov

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcov

1.1. Spoločnými správcami vašich osobných údajov (ďalej len “správci”) sú atletický klub Funny athletics o.z., so sídlom Valová 26, Piešťany 921 01, IČO: 51109522 (ďalej len “ športový klub”) a Slovenský atletický zväz, so sídlom budova Domu Športu, Junácka 6, Bratislava 831 04, IČO: 360 638 35, zapísaný pod registračným číslom VVS/1-900/90-2531 (ďalej len “SAZ”).

1.2. Kontaktné údaje športového klubu sú nasledujúce: Doručovacia adresa: Valová 26, Piešťany 921 01, adresa elektronickej pošty: funnyathletics@gmail.com, telefón: +421908 807 628. Kontaktné údaje SAZ sú nasledujúce: Doručovacia adresa: budova Domu Športu, Junácka 6, Bratislava 831 04, adresa elektronickej pošty: office@atletika.sk, telefón: +421 2 38 15 55 00.

1.3. Správcovia nemenovali poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

1.4. Vaším kontaktným miestom je športový klub.

2. Účely a právne základy spracovanie osobných údajov

2.1. Účelom spracovanie vašich osobných údajov sú:

2.1.1. Evidencia Vášho členstva alebo inej účasti v športovom klube a súvisiaca s evidenciou v rámci SAZ, vrátane vedenia užívateľských účtov v rámci webových portálov SAZ, možnosť Vás kontaktovať, potreba Vašej identifikácie pri vstupe do strážených priestorov SAZ (najmä vyhradených športovísk), evidencia a vyhodnocovanie Vašej športovej výkonnosti a s tým súvisiace poskytovanie finančnej podpory, pričom právnym základom tohto spracovania je, že toto spracovanie je nutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo vykonanie opatrenia správcom pred uzatvorením takejto zmluvy medzi Vami a správcom v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len “nariadenie”); a

2.1.2. Evidencia a zverejňovanie Vašich športových výsledkov (vrátane evidencie účasti na športových súťažiach a vedenie športových štatistík), pričom právnym základom tohto spracovania je, že toto spracovania je nutné pre účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia; a

2.1.3. Marketing, vrátane zasielania obchodných správ niektorým zo správcov alebo tretími osobami pričom právnym základom tohto spracovania je prípadné udelenie vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia.

2.2. Kategórie osobných údajov spracovávané pre jednotlivé účely spracovania sú uvedené v prílohe č. 1

2.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

3. Oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany

3.1. Evidencia a zverejňovanie Vašich športových výsledkov (vrátane evidencie účasti na športových súťažiach a vedenia športových štatistík) je založené na oprávnených záujmov správcov alebo tretej strany. Tretími stranami môžu byť najmä usporiadatelia pretekov, národné či medzinárodné športové asociácie a subjekty zaoberajúce sa štatistikou, spravodajstvom alebo publicistikou. Spracovanie osobných údajov týmito subjektami a správcami za uvedeným účelom je nutné plnenie predmetov ich činnosti ( a je ich oprávneným záujmom). Vaše záujmy na ochrane týchto informácií neprevažujú nad oprávnenými záujmami správcov, tretích strán a verejnosti na vedení databázy výsledkov športových udalostií, vrátane jednotlivých výkonov a identifikácie účastníkov pretekov a vedenia historických štatistík, a na informovanie verejnosti o priebehu športových súťaži.

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1. Vaše osobné údaje spracované pre účely evidencie členstva alebo inej účasti v športovom klube podľa článku 2.1.1 budú spracovávané po dobu trvania účinku práv a povinností z Vášho členského vzťahu k športovému klubu a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzne právnych predpisov.

4.2. Vaše osobné údaje spracovávané pre účely evidencie a zverejňovania športových výsledkov podľa článku 2.1.2 budú spracovávané bez konkrétneho časového obmedzenia, najdlhšie však po dobu trvania oprávneného záujmu správcu alebo tretej osoby podľa článkz 3.

4.3. Vaše osobné údaje spracovávané pre účely marketingu podľa článku 2.1.3 budú spracovávané po dobu trvania účinku práv a povinností z Vašeho členského vzťahu, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre tento účel.

5. Úloha spoločných správcov a ich vzťahy voči subjektom údajov

5.1. Spoločnú správu Vašich osobných údajov vykonávajú správci v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi nimi podľa čl. 26 nariadenia. Táto zmluva vymedzuje mimo iného podiely správcov na zodpovednosti za plnenie povinností podľa nariadenia, najmä pokiaľ ide o výkon práv subjektu údajov, a povinnosti poskytovať informácie uvedené v čl. 13 a čl. 14 nariadenia. Osobné údaje od vás zhromažďuje športový klub a plní za správcu informačnú povinnosť voči Vám podľa čl. 13 nariadenia.

5.2. Bez ohľadu na ustanovenie čl. 5.1 môžete vykonávať svoje pravá vyplývajúce z nariadenia a vzťahujúce sa k spracovaniu osobných údajov, vrátane práva na náhradu újmy, u každého zo správcov a voči každému z nich.

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť tréneri alebo rozhodcovia, vrátane osôb v rámci ktorých tréneri alebo rozhodcovia pôsobia, subjekty zaoberajúce sa štatistikovu, spravodajstvom alebo publicistikou, subjekty zaisťujúce technické, organizačné či štatistické služby pre správcov a ďalej orgány verejnej moci najmä v súvislosti s poskytovaním dotácií (napr. Ministertvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenský Olympijský a športový výbor). Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných pre účely marketingu podľa článku 2.1.3 potom budú tiež marketingový partneri správcov.

6.2. Vaše osobné údaje spracovávané pre účely evidencie a zverejňovania športových výsledkov podľa článku 2.1.2 môžu byť zverejnené.

6.3. Správcovia nemajú v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodných organizácií, a to s výnimkou odovzdania Európske atletickej asociácii do Švajčiarska a ďalej s výnimkou odovzdania Vašich osobných údajov spracovávaných pre účely marketingu podľa článku 2.1.3 do Spojených štátov amerických spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Spoločnosť he Rocket Science Group LLC je certifikovanou osobou v rámci štítu EU-USA na ochranu súkromia v zmysle rozhodnutia Komisie (EU) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 vydaného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/45/ES a zodpobedajúceho úrovni ochrany poskytovanej štítom EU-USA na ochranu súkromia.

7. Správa subjektu údajov

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcov prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzeniae ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a tiež právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.

7.2. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

7.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre členstvo v športovom klube a pre plnenie cieľov SAZ. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné sa stať členom športového klubu. Poskytnutie Vašich osobných údajov pre účely marketingu nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k Vašemu členstvu v športovom klube alebo plnení cieľov SAZ.

7.4. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi (a to v prípade, keď je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase). Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcimi spôsobmi: • emailovou žiadosťou zaslanou na adresu funnyathletics@gmail.com • telefonicky +421 908 807 628 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke

7.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovanie Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ zvnesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre túčely priameho marketingu nebudú viac Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Príloha č. 1 – kategórie osobných údajov spracovávaných pre jednotlivé účely

Pre účely evidencie Vášho členstva alebo inej účasti na športovom klube podľa článku 2.1.1 môžu byť spracovávané nasledujúce osobné údaje: akademický titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, miesto narodenia, telefón, emailová adresa, emailová adresa zákonného zástupcu, rodné číslo, dátum narodenia,, pohlavie, štátna príslušnosť, EAN, EAN 2, veľkosť oblečenia, veľkosť obuvi, veľkosť chodidla, výška, hmotnosť, rodné meno, informácie o type členstva, informácia o zariadení do PZPM/ZPM, informácie o registrácii, informácií o športovom klube, informácie o platnosti registrácie, informácie o zákaze činnosti, dátum lekárskej prehliadky, informácie o hosťovaní (vrátane histórie), história registrácie a prestupov, fotografie, športové výkony, umiestnenie v pretekoch, reakcia v štartových blokoch, získané body, informácie o sobnom rekordne, informácie o rekordne sezóny, dráha/poradie štartu, hlavné a vedľajšie disciplíny (vrátane histórie), výkony, plánované výkony, výkonnostná skupina, plán tréningových pobytov, osobný tréner.

U trénerov môžu byť ďalej spracovávané nasledujúce osobné údaje: trénerská trieda, dátum školenia, história školení, špecializácia, platnosť registrácie. U rozhodcov môžu byť ďalej spracovávané nasledujúce osobné údaje: informácie o príslušnosti k oblastnému atletickému zväzu, platnosť registrácie, rozhodcovská trieda, číslo licencie, špecializácia, informácie o inštruktorovi. U funkcionárov a organizačno-technických pracovníkov môžu byť ďalej spracovávané nasledujúce osobné údaje: pozícia funkcionára a typ jeho funkcie a pozícia technicko-organizačného pracovníka.

Pre účely evidencie a zverejňovania športových výsledkov podľa článku 2.1.2 môžu byť spracovávané najmä nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, miesto narodenia, dátum narodenia,, pohlavie, štátna príslušnosť, výška, hmotnosť, rodné meno, informácie o type členstva, informácie o registrácii, informácií o športovom klube, informácie o platnosti registrácie, informácie o zákaze činnosti, informácie o hosťovaní (vrátane histórie), história registrácie a prestupov, fotografie, športové výkony, umiestnenie v pretekoch, reakcia v štartových blokoch, získané body, informácie o osobnom rekordne, informácie o rekorde sezóny, dráha/poradie štartu, hlavné a vedľajšie disciplíny (vrátane histórie), výkony, plánované výkony, výkonnostná skupina, plán tréningových pobytov, osobný tréner.

Pre účely marketingu podľa článku 2.1.3 budú spracovávané nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefón, emailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, veľkosť oblečenia, veľkosť obuvi.